build a website for free

Program konferencije

17.10.2019. ČETVRTAK
8:30 - 9:00 Registracija sudionika
9:00 - 10:00 Otvaranje konferencije (Jasna Turković, Hrvatski institut internih revizora)
Uvodna prezentacija - TBD
 • Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo financija, Državna riznica
 • Niko Raič, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Predstavljanje Instituta internih revizora Bosne i Hercegovine i Srbije:
 • Ankica Kolobarić/Ljerka Marić, Institut internih revizora u Bosni i Hercegovini
 • Jozefina Beke-Trivunac, Udruženje internih revizora Srbije
10:00 - 10:30 Pauza za kavu
Moderator: Roberta Dorani, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
10:30 - 12:30
 1. Uloga internog revizora u strateškom planiranju institucije (Jelena Bošnjak, Grad Zrenjanin)
 2. Model upravljanja rizicima uz primjenu aplikativnog rješenja – FRM (Davorka Granić, Financijska agencija)
 3. Integrirani pristup utvrđivanju revizorskog univerzuma kao osnova za efikasno planiranje i provođenje pojedinačnih revizorskih angažmana, s praktičnim primjerom revizorskog angažmana (Danijela Gagro, Sveučilišna klinička bolnica Mostar)
 4. Poslovanje proračunskih korisnika u fokusu unutarnje revizije (Sunčica Bajić, Požeško-slavonska županija)
12:30 - 13:30 Pauza za ručak
Moderator: Milena Milojević, Grad Beograd, Služba za internu reviziju
10:30 - 12:30
 1. Izazovi u razvoju unutarnje revizije (Nikolina Bibić, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola)
 2. Korišćenje software-a u planiranju, izvođenju i izveštavanju revizije - (Ljubinko Stanojević, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije)
 3. Kvalitetna interna revizija u javnoj upravi – racionalni organizacioni i kvalitetni kadrovski kapaciteti interne revizije kao mjera dobrog upravljanja (Ranko Šakota, Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine)
16:00 - Izlet, Grad Samobor i zajednička večera
18.10.2019. PETAK
9:00 - 9:30 Tri linije obrane i mape uvjerenja (Ljerka Crnković, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola)
Moderator: Ljerka Crnković, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
9:30 - 10:30 Okrugli stol – „Interna revizija u gradovima“
Sudionici:

Milena Milojević – Grad Beograd, Služba za internu reviziju
Nataša Koprivšek - Grad Ljubljana, Služba za notranjo revizijo
Milena Kordi – Grad Osijek, Unutarnja revizija
Amra Hamzić – Grad Tuzla, Služba za internu reviziju
Indira Čizmić – Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured
Jelena Bošnjak- Grad Zrenjanjin, Jedinica za unutarnju reviziju
 • Predstavljanje sudionika okruglog stola
 • Uspostava i način funkcioniranja jedinice za internu reviziju
10:30 - 11:00 Pauza za kavu
11:00 - 12:30 Okrugli stol (nastavak)
 • Tri linije obrane i mapa uvjerenja na primjeru interne revizije institucije/grada
 • Doprinos interne revizije poslovanju institucije/grada
 • Izazovi u praksi i razvoju interne revizije
 • Zaključak moderatora/rasprava
12:30 - 13:30 Pauza za ručak
Moderator: Nikolina Bibić, Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
13:30 - 15:00
 1. Uloga državne revizije u poboljšanju poslovanja lokalnih jedinica (Nada Svete, Državni ured za reviziju)
 2. Revizijski odbori u javnom sektoru (Jasna Turković, Hrvatski institut internih revizora)
 3. Hoće li roboti zamijeniti internog revizora? (Hrvoje Očevčić, Addiko banka)
15:00 - 15:15 Zatvaranje konferencije
Program konferencije u PDF formatu